Tìm kêt quả
Kewords:"

outdoor bamboo blinds

" match 138 products
  • Khuôn bằng chứng tre Roman Rèm, Roman ngoài trời Shades tre Sử dụng văn phòng

    Khuôn bằng chứng tre Roman Rèm, Roman ngoài trời Shades tre Sử dụng văn phòng

    • Model: BB-019
    • Min: </li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12627480\",\"productName\":\"Khu\\u00f4n b\\u1eb1ng ch\\u1ee9ng tre Roman R\\u00e8m, Roman ngo\\u00e0i tr\\u1eddi Shades tre S\\u1eed d\\u1ee5ng v\\u0103n ph\\u00f2ng\",\"productInfo\":[[\"Ki\\u1ec3u\",\"Tr\\u1ee5c l\\u0103n\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"Tre\"]],\"subject\":\"T\\u00f4i quan t\\u00e2m \\u0111\\u1ebfn b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/\\/vietnamese.naturalbambooblinds.com\\/photo\\/pc26641408-mould_proof_bamboo_roman_blinds_roman_outdoor_bamboo_shades_office_use.jpg\"}")'>Liên hệ với bây giờ</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="Kiểu dáng tre Schach Mat, mành tre in dễ vận chuyển" href="/sale-12627527-roman-style-bamboo-schach-mat-printed-bamboo-blinds-easily-transportation.html"><img alt="Kiểu dáng tre Schach Mat, mành tre in dễ vận chuyển" class="lazyi" data-original="//vietnamese.naturalbambooblinds.com/photo/pc26779746-roman_style_bamboo_schach_mat_printed_bamboo_blinds_easily_transportation.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <h2 class="name"> <a title="Kiểu dáng tre Schach Mat, mành tre in dễ vận chuyển" href="/sale-12627527-roman-style-bamboo-schach-mat-printed-bamboo-blinds-easily-transportation.html">Kiểu dáng tre Schach Mat, mành tre in dễ vận chuyển</a> </h2> <div class="summary"> <ul> <li>Model: HY-G001</li> <li>Min: 300 mảnh / miếng</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12627527\",\"productName\":\"Ki\\u1ec3u d\\u00e1ng tre Schach Mat, m\\u00e0nh tre in d\\u1ec5 v\\u1eadn chuy\\u1ec3n\",\"productInfo\":[[\"Trang tr\\u00ed b\\u00e0n &amp; lo\\u1ea1i ph\\u1ee5 ki\\u1ec7n\",\"Th\\u1ea3m &amp; T\\u1ea5m l\\u00f3t\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"Tre\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i m\\u1ed9t b\\u00e1o gi\\u00e1 c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/\\/vietnamese.naturalbambooblinds.com\\/photo\\/pc26779746-roman_style_bamboo_schach_mat_printed_bamboo_blinds_easily_transportation.jpg\"}")'>Liên hệ với bây giờ</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="Slat ngoài trời cuộn lên rèm tre dệt với khung nhỏ gọn Raffia" href="/sale-12627669-slat-outdoor-roll-up-bamboo-blinds-weaving-with-raffia-compact-framework.html"><img alt="Slat ngoài trời cuộn lên rèm tre dệt với khung nhỏ gọn Raffia" class="lazyi" data-original="//vietnamese.naturalbambooblinds.com/photo/pc26641954-slat_outdoor_roll_up_bamboo_blinds_weaving_with_raffia_compact_framework.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <h2 class="name"> <a title="Slat ngoài trời cuộn lên rèm tre dệt với khung nhỏ gọn Raffia" href="/sale-12627669-slat-outdoor-roll-up-bamboo-blinds-weaving-with-raffia-compact-framework.html">Slat ngoài trời cuộn lên rèm tre dệt với khung nhỏ gọn Raffia</a> </h2> <div class="summary"> <ul> <li>Model: HY-162</li> <li>Min: 300 mét vuông / vuông</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12627669\",\"productName\":\"Slat ngo\\u00e0i tr\\u1eddi cu\\u1ed9n l\\u00ean r\\u00e8m tre d\\u1ec7t v\\u1edbi khung nh\\u1ecf g\\u1ecdn Raffia\",\"productInfo\":[[\"Ki\\u1ec3u\",\"l\\u0103n l\\u00ean \\/ roman\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"Tre\"]],\"subject\":\"File not found.\",\"productImg\":\"\\/\\/vietnamese.naturalbambooblinds.com\\/photo\\/pc26641954-slat_outdoor_roll_up_bamboo_blinds_weaving_with_raffia_compact_framework.jpg\"}")'>Liên hệ với bây giờ</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="Rèm cửa bằng tre nhiều màu Hạt tự nhiên cho phòng suối" href="/sale-12627590-multi-color-bamboo-patio-door-blinds-natural-grain-for-stream-room.html"><img alt="Rèm cửa bằng tre nhiều màu Hạt tự nhiên cho phòng suối" class="lazyi" data-original="//vietnamese.naturalbambooblinds.com/photo/pc26779652-multi_color_bamboo_patio_door_blinds_natural_grain_for_stream_room.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <h2 class="name"> <a title="Rèm cửa bằng tre nhiều màu Hạt tự nhiên cho phòng suối" href="/sale-12627590-multi-color-bamboo-patio-door-blinds-natural-grain-for-stream-room.html">Rèm cửa bằng tre nhiều màu Hạt tự nhiên cho phòng suối</a> </h2> <div class="summary"> <ul> <li>Model: HYB-030</li> <li>Min: 300 mét vuông / vuông</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12627590\",\"productName\":\"R\\u00e8m c\\u1eeda b\\u1eb1ng tre nhi\\u1ec1u m\\u00e0u H\\u1ea1t t\\u1ef1 nhi\\u00ean cho ph\\u00f2ng su\\u1ed1i\",\"productInfo\":[[\"Ki\\u1ec3u\",\"l\\u0103n l\\u00ean \\/ roman\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"Tre\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i bi\\u1ebft th\\u00eam th\\u00f4ng tin c\\u1ee7a b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/\\/vietnamese.naturalbambooblinds.com\\/photo\\/pc26779652-multi_color_bamboo_patio_door_blinds_natural_grain_for_stream_room.jpg\"}")'>Liên hệ với bây giờ</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="Hạt tự nhiên ngoài trời Mái hiên tre cuộn lên sắc thái chống côn trùng" href="/sale-12627482-natural-grain-outdoor-patio-bamboo-roll-up-shades-insect-resistant.html"><img alt="Hạt tự nhiên ngoài trời Mái hiên tre cuộn lên sắc thái chống côn trùng" class="lazyi" data-original="//vietnamese.naturalbambooblinds.com/photo/pc26776219-natural_grain_outdoor_patio_bamboo_roll_up_shades_insect_resistant.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <h2 class="name"> <a title="Hạt tự nhiên ngoài trời Mái hiên tre cuộn lên sắc thái chống côn trùng" href="/sale-12627482-natural-grain-outdoor-patio-bamboo-roll-up-shades-insect-resistant.html">Hạt tự nhiên ngoài trời Mái hiên tre cuộn lên sắc thái chống côn trùng</a> </h2> <div class="summary"> <ul> <li>Model: HY-014</li> <li>Min: 300 mét vuông / vuông</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12627482\",\"productName\":\"H\\u1ea1t t\\u1ef1 nhi\\u00ean ngo\\u00e0i tr\\u1eddi M\\u00e1i hi\\u00ean tre cu\\u1ed9n l\\u00ean s\\u1eafc th\\u00e1i ch\\u1ed1ng c\\u00f4n tr\\u00f9ng\",\"productInfo\":[[\"Ki\\u1ec3u\",\"Tr\\u1ee5c l\\u0103n\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"Tre\"]],\"subject\":\"T\\u00f4i quan t\\u00e2m \\u0111\\u1ebfn b\\u1ea1n\",\"productImg\":\"\\/\\/vietnamese.naturalbambooblinds.com\\/photo\\/pc26776219-natural_grain_outdoor_patio_bamboo_roll_up_shades_insect_resistant.jpg\"}")'>Liên hệ với bây giờ</a> </div> </div> <div class="item"> <div class="thumb"> <a title="Rèm tre chuyên nghiệp Nhuộm màu tự nhiên Chống côn trùng" href="/sale-12627497-professional-bamboo-rolling-curtains-natural-dyed-color-insect-resistant.html"><img alt="Rèm tre chuyên nghiệp Nhuộm màu tự nhiên Chống côn trùng" class="lazyi" data-original="//vietnamese.naturalbambooblinds.com/photo/pc26776014-professional_bamboo_rolling_curtains_natural_dyed_color_insect_resistant.jpg" src="/images/load_icon.gif" /></a> </div> <h2 class="name"> <a title="Rèm tre chuyên nghiệp Nhuộm màu tự nhiên Chống côn trùng" href="/sale-12627497-professional-bamboo-rolling-curtains-natural-dyed-color-insect-resistant.html">Rèm tre chuyên nghiệp Nhuộm màu tự nhiên Chống côn trùng</a> </h2> <div class="summary"> <ul> <li>Model: BB-21</li> <li>Min: 500 mét vuông / vuông</li> </ul> </div> <div class="inquiry"> <a class="inquiry-button" href="javascript:void(0);" onclick='handDialog("{\"pid\":\"12627497\",\"productName\":\"R\\u00e8m tre chuy\\u00ean nghi\\u1ec7p Nhu\\u1ed9m m\\u00e0u t\\u1ef1 nhi\\u00ean Ch\\u1ed1ng c\\u00f4n tr\\u00f9ng\",\"productInfo\":[[\"Ki\\u1ec3u\",\"Tr\\u1ee5c l\\u0103n\"],[\"V\\u1eadt ch\\u1ea5t\",\"Tre\"]],\"subject\":\"Xin vui l\\u00f2ng g\\u1eedi cho t\\u00f4i gi\\u00e1 FOB\",\"productImg\":\"\\/\\/vietnamese.naturalbambooblinds.com\\/photo\\/pc26776014-professional_bamboo_rolling_curtains_natural_dyed_color_insect_resistant.jpg\"}")'>Liên hệ với bây giờ</a> </div> </div> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="three_global_page_110"> <div class="page"> <ul class="pagination"> <li class="{ active}"><span>1</span></li> <li class="{ active}"><a href="/buy-outdoor_bamboo_blinds-page2.html">2</a></li> <li class="{ active}"><a href="/buy-outdoor_bamboo_blinds-page3.html">3</a></li> <li class="{ active}"><a href="/buy-outdoor_bamboo_blinds-page4.html">4</a></li> <li class="{ active}"><a href="/buy-outdoor_bamboo_blinds-page5.html">5</a></li> <li class="{ active}"><a href="/buy-outdoor_bamboo_blinds-page6.html">6</a></li> <li class="{ active}"><a href="/buy-outdoor_bamboo_blinds-page7.html">7</a></li> <li class="{ active}"><a href="/buy-outdoor_bamboo_blinds-page2.html">»</a></li> </div> </div><div> <div class="three_global_footer_107V2"> <div class="th-container"> <div id="footer"> <div class="footer_top"> <div class="list"> <div class="title">Thể loại</div> <div class="item text-over"> <a class="footer_icon_check" title="Mành tre tự nhiên" href="/supplier-390360-natural-bamboo-blinds"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Mành tre tự nhiên</a> </div> <div class="item text-over"> <a class="footer_icon_check" title="Mành tre in" href="/supplier-389151-printed-bamboo-blinds"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Mành tre in</a> </div> <div class="item text-over"> <a class="footer_icon_check" title="Rèm cuốn tre" href="/supplier-389142-bamboo-roller-blinds"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Rèm cuốn tre</a> </div> <div class="item text-over"> <a class="footer_icon_check" title="Rèm cửa sổ tre" href="/supplier-390361-bamboo-window-blinds"><i class="iconfont icon-dagou"></i>Rèm cửa sổ tre</a> </div> </div> <div class="list"> <div class="title">Về chúng tôi</div> <div class="item text-over"> <a href="/aboutus.html#intruduction">Giới thiệu</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/aboutus.html#history">Lịch sử</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/aboutus.html#service">Dịch vụ</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/aboutus.html#team">Nhóm của chúng tôi</a> </div> </div> <div class="list"> <div class="title">Nhà máy Tour</div> <div class="item text-over"> <a href="/factory.html#line">Dây chuyền sản xuất</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/factory.html#oem">OEM/ODM</a> </div> <div class="item text-over"> <a href="/factory.html#rd">Nghiên cứu và phát triển</a> </div> </div> <div class="list contact_list"> <div class="title">Liên hệ với chúng tôi</div> <table width="100%" border="0" class="item"> <tr> <th><i class="icon comp-tt iconfont icon-gongsi00 text-zz"></i></th> <td> <span>Yixing huayuan bamboo and wood industry co. LTD</span> </td> </tr> <tr> <th><i class="icon comp-tt iconfont icon-dizhitianchong- text-zz"></i></th> <td> <span>Sanzhigang, thị trấn Taihua, Yi, Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc</span> </td> </tr> <tr> <th><i class="icon comp-tt iconfont icon-dianhua"></i></th> <td> <span>86--18761554585</span> </td> </tr> <tr> <th><i class="icon comp-tt iconfont icon-youjian"></i></th> <td> <span>yxhyzmjane@163.com</span> </td> </tr> </table> </div> <div class="list sns"> <div class="title">Tìm chúng tôi trên</div> <div class="inquiry"> <textarea name="" placeholder="Gửi tin nhắn của bạn." name="message" id="inquiry_message"></textarea> <input type="text" placeholder="Email của bạn" id="inquiry_email"> <button type="button" onclick="submitPopInquiryByParam( 'inquiry_email','inquiry_message',1 )"><span>Gửi</span></button> </div> <div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--sgs--> <div class="footer_down"> <div class="link"> <div class="item"> <a title="" href="/sitemap.html">Sơ đồ trang web</a> </div> <div class="item" > <a title="" href="/privacy.html">Chính sách bảo mật</a> </div> <div class="item"> <a title="" href="http://m.vietnamese.naturalbambooblinds.com">Trang di động</a> </div> </div> <p id="copymsg" class="w copyright"> Trung Quốc chất lượng tốt Mành tre tự nhiên nhà cung cấp . © 2020 naturalbambooblinds.com . All Rights Reserved. </p> </div> </div> </div> </div></div> <script type='text/javascript' src='/??/js/common.js,/js/hu-common.js,/js/lb-common.js,/js/three-common.js,/js/four-common.js,/js/seven-common.js,/js/custom-common.js,/js/lazyload.js'></script><script type="text/javascript"> (function() {var e = document.createElement('script'); e.type = 'text/javascript'; e.async = true; e.src = '/stats.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(e, s); })(); </script><noscript><img style="display:none" src="/stats.php" rel="nofollow"/></noscript> <script type="text/javascript"> /*<![CDATA[*/ jQuery(function($) { floatAd('#floatAd', 2); }); /*]]>*/ </script> </body> </html> <!-- static:2020-11-13 16:31:52 -->